Akademie veřejné správy je zkušenou institucí, která Vám pomůže doplnit vzdělání v jakémkoli oboru.

Poslání akademie

Akademie svými vzdělávacími programy flexibilně reaguje na přijímání nových zákonů a opatření v oblasti veřejné a státní správy České republiky. Jejím cílem je inovace, prohlubování a další rozvoj znalostí a dovedností úředníků. Akademie poskytuje „plný servis“, tj. možnosti prohlubovat kvalifikaci úředníků veřejné správy ve všech oblastech vzdělávání

stanovených „zákonem 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků“. Současně svojí nabídkou reaguje na probíhající změny souvisící s legislativními změnami v oblasti státní správy. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní a komplexní vzdělávací kurzy prohloubí jak kompetenci úředníků, tak fungování úřadů jako celku.

Kurzy a výuka

Kurzy

Provozujeme tyto základní typy vzdělávacích kurzů:

  1. Průběžné vzdělávání
  2. Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
  3. Vzdělávání vedoucích úředníků
  4. Vzdělávání vedoucích úřadů

Po dohodě s klientem, v souladu s potřebami firmy, konkrétního úřadu, magistrátu nebo rezortního ministerstva vytváříme a realizujeme vzdělávací programy, které zahrnují jak dílčí, specializované nebo aktualizační kurzy, tak rozsáhlejší vzdělávací cykly.

Mezi nevýznamnější vzdělávací projekty, které Akademie v minulosti realizovala, patří dvouletý kurz Evropská unie připravující úředníky na práci v podmínkách EU (akreditováno MŠMT ČR) nebo vytvoření certifikovaného vzdělávacího programu pro sociální pracovníky působící v azylových centrech pro cizince (akreditováno MPSV ČR).

Výuka

Akademie disponuje pedagogickým týmem, který tvoří přes 100 lektorů z vysokých škol, vědeckých ústavů a rezortních ministerstev ČR. Výuka obvykle probíhá buď v učebnách Akademie nebo na základě dohody v prostorách úřadů. Základem stávající nabídky Akademie jsou kurzy akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti je obvykle rozdělena do tří soustředění (obecná část, zvláštní část, opakování). Délka kurzu obvykle činní 10 až 12 dní (podle konkrétní odbornosti) vždy s denní dotací 8 výukových hodin. Kurz pro vedoucí pracovníky činní 5 dní s denní dotací 6 výukových hodin. Průběžné inovační vzdělávání pro úředníky činní 1 až 3 dny podle náročnosti konkrétního tématu s denní dotací 8 výukových hodin.

Historie a současnost

Historie

Akademie byla založena v roce 1999 jako garant spolupráce v oblasti vzdělávání úředníků mezi Karlovou Univerzitou a Magistrátem hl. m. Praha. Krátce poté obdržela akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra ČR jako vzdělávací instituce pro oblast veřejné správy.

Cílem této neziskové organizace bylo integrovat vzdělávací potenciál Univerzity Karlovy s odbornou kompetenci odborníků působících na rezortních ministerstvech ČR a využít jej při zajišťování vzdělávacích aktivit zaměstnancům veřejné správy.

Od roku 2000 do roku 2007 Akademie veřejné správy jako smluvní partner Magistrátu hl. m. Prahy organizovala a zajišťovala dvouletý vzdělávací program věnovaný práci úředníků v podmínkách EU. Současně realizovala pro úřady veřejné správy na území ČR všechny typy vzdělávání úředníků akreditované MV ČR. V letech 2007 až 2015 Akademie prostřednictvím několika grantových projektů dále posílila svojí pozici kvalitní vzdělávací instituce, která je schopná poskytovat vzdělávací a výzkumný servis širokému spektru klientů v oblasti veřejné i státní správy.

Současnost

Akademie je programově budována jako moderní vzdělávací agentura nového typu. Její koncepce je založena na uplatnění {1} principu komplexnosti vzdělávání, {2} integrace poznatků a {3} flexibility vzdělávacích programů.

Komplexnost je naplňována poskytnutím „plného servisu“ tj. možnosti prohlubovat kvalifikaci úředníků ve všech oblastech vzdělávání stanovených zákonem 312/2002 Sb.

Integrace je uplatňována prostřednictvím rozsáhlé mezioborové spolupráce s pedagogy vysokých škol, odborníky z vědeckých ústavů nebo rezortních ministerstev.

Flexibilita je založena na tvorbě vzdělávacích programů v souladu s aktuálními potřebami našich klientů z řad soukromých firem a státní správy. Svými kurzy Akademie reaguje i na účinnost služebního zákona, který vstoupil v platnost od 1.1.2015.

AVS certifikace

Akademie státní správy je vzdělávací institucí, která nabízí programy akreditované Ministerstvem vnitra ČR v souladu s požadavky zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. V průběhu své existence získala řadu dalších akreditací, které ji umožnily realizovat široké spektrum vzdělávacích programů v souladu s požadavky a potřebami širokého spektra jejích klientů.