Akademie veřejné správy je zkušenou institucí, která Vám pomůže doplnit vzdělání v jakémkoli oboru.

„Kybernetická bezpečnost pro běžné uživatele“

Mezi hlavní cíle tohoto kurzu patří především shana poskytnout účastníkovi kurzu kvalitní množství informací sloužících především v získání nových znalostí a uvědomění si významu digitálních dat pro současnou společnost, vymezení existence bezpečnostní hrozby, naučení uživatele jak správně ochránit svá digitální data a důležité informační systémy před jejich zneužitím a v neposlední řadě informovat účastníka o  aktuálních trendech v oblasti kybernetické bezpečnosti.

„Kybernetická bezpečnost pro vedoucí pracovníky a manažery kybernetické bezpečnosti“

Cílem tohoto kurzu je získání a prohloubení znalostí vedoucích pracovníků a manažerů, kteří v rámci svých pracovních povinností přicházejí pravidelně do styku s digitálními daty. Účastníkům budou vymezeny veškeré informace, včetně návodu na to, jak ochránit svá data a důležité informační systémy před jejich zneužitím, vysvětlení důležitých pojmů a metodiky národních bezpečnostních autorit zemí EU, seznámení s portály a věstníky kybernetických bezpečnostních hrozeb

„Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a jejich řízení - hmotná část“

Cílem kurzu je seznámit účastníky s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.), který je v účinnosti od 1. července 2017. Tento nový zákon nahradí dosavadní úpravu přestupků nepodnikajících fyzických osob obsaženou v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento kurz se zaměřuje na hmotněprávní stránku dané problematiky.

„Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a jejich řízení - procesní část“

Cílem kurzu je seznámt účastníky s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.), který je v účinnosti od 1. července 2017. Teto nový zákon nahradí dosavadní úpravu přestupků nepodnikajících fyzických osob obsaženou v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento kurz se zaměřuje na procesněprávní stránku dané problematiky.

„Zvláštní odborná způsobilost - obecná část“

Cílem kurzu je získání a prohloubení znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností. Snahou je přehledným a srozumitelným způsobem seznámit účastníky se všemi dílčími tématy, jejichž znalost je vyžadována u obecné části úřednické zkoušky a připravit je tak na úspěšné vykonání obecné části úřednické zkoušky.

„Studie proveditelnosti“

Tento kurz Vám pomůže v případě, že potřebujete posoudit realizovatelnost projektu a efektivnost využití potenciálně vložených finančních prostředků. Chcete-li se naučit připravit kvalitní studii proveditelnosti, která bude minimalizovat pravěpodobnost vzniku významných problémů při realizaci projektu a omezí tak možnost vašich budoucích ztrát, je Vám tento kurz šitý na míru.

„GDPR-ochrana osobních údajů“

Cílem kurzu je snaha poskytnou účastníkům špičkové informace v oblasti ochrany osobních údajů Evropanů, včetně společností a institucí. Školení GDPR nabízí tyto kurzy:
  • Provedení auditů shody nakládání s osobními údaji s nařízením EU
  • Proškolení postupu interní metodiky analýzy rizik, která odpovídá požadavkům zákona o Kybernetické bezpečnosti
  • Ukázka provedení analýzy rizik – nalezení hrozeb a zranitelností, a zároveň návrh opatření jak je eliminovat
  • Ukázka výstupu analýzy rizik
  • Proškolení pro zpracování návrhu plánu implementace jednotlivých opatření rozdělených do těchto oblastí